Home FAQ Joomla Products JomSocial Subscription

JomSocial đăng ký

Q. Tôi muốn tạo ra một trang web đăng ký với Joomla và Jomsocial nơi mà tôi muốn có hai loại thành viên kế hoạch. Một là bạc nơi mọi người có thể truy cập vào tất cả mọi thứ nhưng họ không được phép đăng bài video và hình ảnh. Các loại hình khác là vàng và họ có thể truy cập vào tất cả mọi thứ. Tôi không muốn để cho phép mọi người để truy cập vào tiểu sử của họ cho đến khi họ đăng ký. Là nó có thể với của bạn extension(s)?

 

A. Có, chúng tôi mở rộng 'Paid thành viên quản lý cho Jomsocial' chính xác có thể làm những gì bạn muốn. Nó là một giải pháp tuyệt vời cho Joomla đăng ký và kiểm soát truy cập JomSocial. Vui lòng xem trang web giới thiệu của chúng tôi và cảm thấy tự do để nhập bất kỳ dữ liệu nào bạn muốn. Nếu bạn cần trợ giúp của chúng tôi xin vui lòng cho chúng tôi biết.