Home System Requirements

Hệ thống yêu cầu

  • ionCube loader được cài đặt trên máy chủ web của bạn (có sẵn miễn phí)
  • Apache phiên bản 1.3.x trở lên
  • MySQL phiên bản 4.1.18 hoặc cao hơn
  • php 4.x/5.3.x nhưng ít hơn 5.5.x