Bảo mật chính sách

chính sách này bao gồm làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi mất sự riêng tư của bạn nghiêm túc và sẽ dùng mọi biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

bất kỳ thông tin cá nhân nhận được chỉ sẽ được sử dụng để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối lại thông tin của bạn cho bất cứ ai.