Thể loại Wise phương pháp lô hàng cho VirtueMart

Joomla 3.0 Compatible

ở đây có plugin mới của chúng tôi. Nó cho phép bạn thiết lập các phương pháp lô hàng khác nhau cho mỗi loại. Ví dụ, bạn có thể cho phép FedEx cho điện thoại di động nhưng chỉ cho phép USPS cho các thiết bị gia dụng. Khả năng là không giới hạn. Bây giờ bạn có thể chỉ định các phương pháp lô hàng cụ thể cho bất kỳ thể loại trong cửa hiệu VirtueMart của bạn.

vẫn còn bạn có thể cho phép tất cả các phương pháp lô hàng cho một số loại. Bạn không giới hạn trong bất kỳ cách nào. Bạn có thể thực hiện tốt nhất kết hợp của các phương pháp lô hàng dựa trên các loại sản phẩm. Người mua sẽ chỉ thấy các phương pháp lô hàng quy định khi anh/cô ấy sẽ thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

£79 - Buy Now - Only £59 £59