Rich xuất hiện trên Pinterest cho Virtuemart

70 triệu người có thể không được sai. Sử dụng sức mạnh của Pinterest để phát triển của bạn kinh doanh bây giờ.

There are more than 30 billion pins and growing--rapidly--on Pinterest. Pinterest brought in more than 3 times the traffic of Google Plus, YouTube, Twitter, StumbleUpon, LinkedIn and Reddit combined, according to Shareaholic’s Q3 2014 Social Media Traffic báo cáo .


We made this Pinterest Rich Pins Virtuemart plugin to present your products nicely on Pinterest.com. Your products appearance using Rich Pins will be much more powerful compared to ordinary pins. 

Một Pin bình thường trên Pinterest

A Rich sản phẩm Pin với plugin này

thử nghiệm đầy đủ chức năng, miễn phí có sẵn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được bây giờ.

£39 - Buy Now - Only £19 £19